ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με Τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑΣ»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών