ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΕΥΔ doc

• ΤΕΥΔ pdf

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

• Προυπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Περιγραφή

Σ,Α,Υ,

Φ.Α.Υ.

• Τεύχος Προδιαγραφών: «Εξοπλισμός Ανοικτών Αθλ. Εγκαταστάσεων – Συνθετικός Τάπητας»

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Γενική Κάτοψη Εγκαταστάσεων