"ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ"

Γενική διάταξη

Σχέδιο προδιαγραφών καλαθοσφαίρισης Γ.Γ.Α. 

Τεύχος τεχνικών απαιτήσεων "ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ"

Σχέδιο προδιαγραφών πετοσφαίρισης Γ.Γ.Α.

Διακήρυξη διάυγειας

Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Περίληψη ΚΗΜΔΗΣ

Περίληψη Διαύγεια

Προϋπολογισμός μελέτης

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ doc

ΤΕΥΔ  pdf

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο μελέτης

ΦΑΥ