Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν.4024/2011)

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση (άρθρο 26 του ν.4024/2011).

(Κατεβάστε το έγγραφο με ΑΔΑ 45ΒΜΧ-Ω1Β από τον ιστότοπο "Διαύγεια").