ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Προϋπολογισμός μελέτης

Τιμολόγιο μελέτης

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνική περιγραφή

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Γενική κάτοψη

Τοπογραφικό

Αντισφαίριση

Διακήρυξη ΑΔΑ

Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

Οικονομική προσφορά

Περίληψη ΑΔΑ

Περίληψη ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ doc

ΤΕΥΔ pdf